Forskning

Institutionen för estetiska ämnen tillhör den Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet.

Institutionens forskningsinriktning

Institutionen för estetiska ämnen tillhör den Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Den forskning som bedrivs vid institutionen är i huvudsak inom ämnesdidaktiska frågor rörande de estetiska skolämnena. Forskningen har även dominerats av två perspektiv: mot digitala ämneskulturer (Digital humaniora) och mot genus. Dessa båda perspektiv utgör våra starka forskningsinriktningar, oavsett vilket estetiskt ämne som studeras. Därutöver har några av våra forskare arbetat med Skolverkets nationella utvärderingar i bild, NÄU-13 och den tidigare genomförda NU-03. För mer detaljerad information om de olika ämnesvalen, se respektive forskare. Forskningen vid institutionen bedrivs i huvudsak inom forskningsämnet Pedagogiskt arbete.

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete är ett praktiknära forskningsämne som behandlar den pedagogiska yrkesverksamheten, dess förutsättningar, teori, praktik och didaktik. Forskning och forskarutbildning i Pedagogiskt arbete skall bidra till utveckling av vetenskapligt baserad kunskap och teoribildning om kunskapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete, lärande, elevers utveckling och hur dessa processer är relaterade till och formade av de ekonomiska, politiska och sociala sammanhang vilka de är en del av.

 Pedagogiskt arbete som övergripande forskningsområde har även blivit en plattform för ämnesdidaktisk forskning i skolämnen som bild, musik, slöjd och dans. Denna forskning inriktas mot läroplansfrågor, ämnesinnehåll, arbetsmetoder, bedömning och betygssättning, utvärdering, lärarutbildning samt olika samverkansprojekt både inom skolan och mellan skola och samhälle. För vidare information, se hemsidan Pedagogiskt arbete.

Forskarskolor

Våra doktorander blir vid antagningen anställda vid institutionen och knyts även till någon av forskarskolorna Forskarskolan för utbildningsvetenskap, Humanistiska fakultetens forskarskola eller Genusforskarskolan. Handledarna är vanligtvis forskare vid institutionen och utses i hög grad utifrån doktorandens ämnesinriktning i relation till forskarnas kunskapsområden.


Sidansvarig: Erik Sigurdson

Utskriftsversion