Affilierade forskare vid institutionen för estetiska ämnen

Förutom våra anställda forskare har institutionen knutit till sig viktig forskningskompetens vid andra lärosäten eller organisationer.

Kristina Hansson


Kristina Hansson är vetenskaplig ledare och lektor i pedagogiskt arbete vid Piteå kommuns Utbildningsförvaltning. Kristina är också knuten till Umeå universitet och forskargruppen inom Institutionen för estetiska ämnen samt Jönköpings Universitets forskargrupp under professor Tomas Kroksmarks ledning inom ramen för forskningsmiljön Skolnära forskning.
 
"Mitt forskningsintresse utgår från övergripande frågor kring undervisning, läraryrkets kunskapsbildning, praktiska kunskapstraditioner samt glappet mellan teori, policy och förändring i praktiken. I min forskning är jag intresserad av att bidra med kunskap om styrningen av skolans utveckling. Spänningen mellan policy och praktik närmar jag mig genom olika teoretiska linser: aktivitetsteori, autoetnografi och narrativt perspektiv. Forskningsansatser som utmärks av ett intresse för den handlingsburna kunskapen, i det här fallet kunskap om hur lärare, rektorer och kommun i praktiken och utifrån givna ramar, kan hitta sätt att hantera det pedagogiska uppdragets komplexitet och motstridigheter.
Ett annat forskningsintresse är intresset för att förstå hur nya medier kan integreras i olika skolämnespraktiker. Hur förändras olika skolämnespraktiker i förhållande till ett yttre tryck, digitaliseringen i samhället? Hur uppfattar och formar lärare nya medier i undervisningen?
Till sist har jag ett stort intresse för hur forskning- och utveckling i skolan och praktiknära utbildningsvetenskaplig forskning kan iscensättas. Även här ligger fokus på den praktiska kunskapen, det vill säga hur aktörer i en kommun kan skapa möjligheter för lärare att forska i sin egen praktik. Hur kan kommunen/akademin samverka för att få tillstånd en forskning som byggs upp i nära anslutning till lärarnas professionella frågor och uppgifter? Hur kan lärare och forskare, lärarutbildning och kommun forma gemensamma arbetspraktiker för vetenskaplig verksamhet i skolan?"


Sidansvarig: Erik Sigurdson

Utskriftsversion