Institutionens doktorander

Här följer en presentation av våra doktorander och deras pågående projekt.

Lorentz Edberg

Mitt avhandlingsarbete “Om kunskapsutveckling och genuskonstruktion i ett skolprojekt” handlar om skolmusikalen i ett undervisningssammanhang. Det är en populär verksamhet och varje år produceras en mängd skolmusikaler runt om i landet med engagerade barn och ungdomar som medverkar inför en stor publik. Mitt övergripande syfte är att med utgångspunkt från ett skolmusikalprojekt undersöka hur och i vilken form kunskap utvecklas och hur genus konstrueras i en ämnesövergripande pedagogisk verksamhet och vilken roll denna verksamhet får i en skolkontext. Syftet knyts till följande forskningsfrågor: På vilket sätt uppstår och utvecklas lärande hos eleverna och hur ser lärandet ut? Hur går det att förstå ett skolmusikalprojekt i relation till annan skolverksamhet? Hur konstrueras genus i ett skolmusikalprojekt? Min teoretiska utgångspunkt är Lev Vygotskijs sociokulturella teori och Basil Bernsteins teoretiska ramverk.

Linn Hentschel

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete, med inriktning mot musik, och i mitt avhandlingsarbete studerar jag upplevelser av sång och kön i musikundervisningen, årskurs 7-9. Internationell och nationell forskning samt svenska skolutvärderingar visar att flickor sjunger oftare än pojkar i skolan, och generellt anses sång som det instrument vilket starkast sammankopplas med femininitet, såväl inom samhälle som i skola. Den senaste nationella utvärderingen av grundskolan (NU03) visar att sång framträder som ett populärt inslag i musikämnet men att intresset för sång sjunker radikalt under högstadiet (Skolverket, 2004). Sång är ett obligatoriskt moment i musikämnet för att få ett godkänt betyg i musik under högstadiet. Samtidigt som elever i högstadiet förväntas sjunga i musikundervisningen genomgår de puberteten, då många barn upplever att deras röster förändras i och med målbrottet och tystnar. Avhandlingen har ett fenomenologiskt betraktelsesätt på kroppen som situation, där kön ses ur såväl subjektiva erfarenheter som strukturella perspektiv (de Beauvoir, Listerborn, Marion Young, Moi)

Frida Marklund

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild och digital humaniora. Min forskning ”Narrativ. En studie om berättande och berättelser och i bildämnet” kretsar kring berättande och berättelser i bildämnet inom ramen för bildundervisning på högstadiet. I bildämnet behandlas bildbaserade berättelser och berättande i en rad olika former, tekniker och genrer (t.ex. serier, berättande bilder, animationer, reklam, filmer, som en metod för att analysera bilder, i skriven, visuell, analog eller digital form etc.). Att framställa berättande bilder nämns idag som ett centralt innehåll i kursplanen för bild. Av den anledningen är det av vikt att studera hur detta implementeras, vilka frågor och ämnen som framhålls och vilka normer och värderingar som traderas i bildundervisningen via berättelser. Hur arbetar lärare och elever med berättande och berättelser i bildämnet? Vilka och vems berättelser är det som lyfts fram? Hur kommer elevens livsvärld fram i berättelserna och vilka semiotiska resurser använder de sig av?

Deltagande observation, intervjuer och enkäter kommer att användas för att insamla empiri. Jag kommer även att analysera bildberättelser som elever har producerat.

Sol Moren

Relational Creativity is a thesis in Pedagogic Work  investigating students development of creativity in artistic learning. In this thesis, creativity is examined from a social relational perspective, studying how students' individual creativity is influenced by and developed through relationships. To learn more about students development of creativity within creative learning processes, contemporary artistic and digital methods, like participatory art and social networking are practiced as research interventions within University courses in Arts Education. In this thesis, learning situations are methodologically viewed from a design for learning perspective with a teacher as a designer of tools, spaces and systems for learning, and learning situations analysed as sociotechnical actor networks. Research questions: How could learning be designed for relational creativity, to support the development of individual students' creativity in artistic learning and in which ways might contemporary artistic and digital methods be used to inform such a design for relational creative learning?

Anna-Karin Kuuse

Syftet med mitt avhandlingsprojekt ”Musikpedagogisk diskurs i förändring” är att undersöka och problematisera hur skolans musikundervisning påverkas av musikdidaktisk verksamhet med uttalade sociala mål. Min studie tar sin utgångspunkt i kör och orkesterskolan El Sistema. Detta musikprojekt omfattar konstruktioner av sociala mål och social utveckling vilka jämställs med dess musikaliska mål. El Sistema växer stort i världen och kommer genom sitt framgångsrika arbete sannolikt att påverka rådande musikpedagogiska diskurs samt påverka hur vi definierar lärande i musik. El Sistema använder musik i demokratiskt och socialt fostrande syfte samt har ambitionen att verka för inkludering och gemenskap. Samtidigt är det ett konstnärligt pedagogiskt projekt där konstens verktyg, att lära sig spela instrument, musicera tillsammans och kommunicera musiken utgör grunden. Jag kommer därefter att studera legitimeringen av och praktiken kring sociala mål inom det musikpedagogiska fältet i stort både i Sverige och internationellt.

Avhandlingsprojektet avser att studera både konvergenta och divergenta mål inom konstnärligt lärande och därigenom bidra till kunskaper om lärande och undervisning i musikämnet. Avhandlingen innefattar studier av tidigare forskning kring musik och sociala mål, kring musik som meningsskapande, socialiserande och pedagogisk verksamhet. Studiet av konstruktioner kring sociala mål jämte musikaliska innefattar analys av dokument, fältarbete och intervjuer. En etnografisk ansats med diskursteori och diskurspsykologi utgör möjlig teori, metod och analys.


Sidansvarig: Erik Sigurdson

Utskriftsversion