Gestaltande examensarbeten

Är du intresserad av att forska om skolämnena bild, musik och slöjd? Är du intresserad av att forska om estetiska läroprocesser inom även andra ämnen och i olika skolformer? Är du intresserad av att inkludera en gestaltning i ditt examensarbete? Då är detta intresseområde något för dig.

De estetiska ämnenas didaktik, estetiska läroprocesser och gestaltning lägger fokus vid undersökande arbete och skapandeprocesser kombinerade med presentationer och uppföljande reflektioner, där forskningen lägger till ett metaperspektiv. Vanligt inom denna didaktik är ett förlopp bestående av planering och förberedelser, en genomförande- och presentationsfas samt en slutlig utvärdering/ reflektion, där man begrundar det genomförda. I denna process vävs intentioner, ihärdigt arbete, uppfinningsrikedom, känslor, etik och moral ihop, manifesteras och kan gestaltas i estetiska produkter som möter betraktare, användare och lyssnare. Som elev/student kan du få möjlighet att pröva och utveckla tankar (även de som ifrågasätter och utmanar) och som lärare kan du skapa miljöer där kreativitet får utvecklas. Läs mer … (infoga länk till: http://www.use.umu.se/student/examensarbete/15hp/estetiska-larprocesser-och-estetiska-amnenas-didaktik/

montera

Information i pdf-fil:  ”Gestaltande examensarbete på avancerad nivå. Information och anvisningar för handledare och studerande”.

2007 gjorde några studenter examensarbete om 15 hp, det som då kallades Alternativ examensarbete. Här är några av de arbetena, uppdelade i en textdel och i en gestaltande del.

Anders Gradin (2007) Flexibelt foto – användningen av läromedel i gymnasieskolans kurser i fotografisk bild, Examensarbete 15 hp

Gestaltning: http://www.fotonord.se/fotokurs-2/

 Jonas Lidström (2007) Nu ska vi jobba med serier – didaktiska reflektioner om serier och seriemässighet i bildundervisningenGestaltning Examensarbete 15 hp


Sofia Agronius & Eva Sjöberg (2007) Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnet – en kvalitativ studie, Examensarbete 15 hpGestaltning (sofia eva gestaltning.pdf)

 Sara Rylander (2007) Om den egna kroppsuppfattningen – och dess påverkan på självbilden, Examensarbete 10 p

Film_skönhetsideal

 


Sidansvarig: Emil Lindqvist

Utskriftsversion